Algemene voorwaarden

IFSS B.V.
ALGEMENE VOORWAARDEN voor de aanbieding, verkoop en levering door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IFSS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rhoon,
zoals opgesteld 1 maart 2014.
_________________________________________________________________________________
ALGEMENE BEPALINGEN. Deze algemene voorwaarden en hetgeen in de opdrachtbevestiging staat
vermeld zijn telkens van toepassing op de met ons gesloten overeenkomsten en op de door ons
gedane aanbiedingen.
Een verwijzing door de cliënt naar eigen inkoop, verkoop-, leverings- of andere algemene
voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Mondelinge afspraken met de cliënt, afwijking van deze algemene voorwaarden en afspraken met
anderen van ons dan de blijkens het handelsregister vertegenwoordigbevoegde personen zijn voor
ons pas bindend indien wij ze schriftelijk hebben bevestigd.
Wanneer deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard op een overeenkomst tussen de cliënt en ons,
zullen ze tevens toepasselijk zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen de cliënt en ons.
Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor de
overeenkomst in het kader waarvan de afwijkingen zijn overeengekomen; ze gelden niet voor
toekomstige rechtsverhoudingen.

PRIJZEN. Al onze prijsnoteringen zijn vrijblijvend. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op
levering af-magazijn. Waaronder wordt verstaan: levering gereed ter verzending vanaf ons magazijn
te RHOON. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., andere belastingen, rechten die voor de levering of
prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering. Indien na het
doen van een aanbieding c.q. na het sluiten van een overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren
een verhoging ondergaat zijn wij met inachtneming van de volgende leden gerechtigd de
aangeboden c.q. overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen. Ook al geschiedt de
verhoging ingevolge voorzienbare omstandigheden. Het in het voorgaande lid bepaalde vindt
overeenkomstige toepassingen ten aanzien van producten die ten gevolge van de wijziging van een
valutakoers duurder zijn geworden.
Verhoging van de overeengekomen prijs met meer dan 15% van de oorspronkelijke overeengekomen
prijs, ten gevolge van stijging van een der kostprijsfactoren geeft de cliënt het recht om de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Die ontbinding vind plaats d.m.v. een
daartoe strekkend schrijven aan ons binnen 7 dagen nadat wij de cliënt hebben medegedeeld. Dat de
overeengekomen prijs zal worden verhoogd. De levertijd wordt met deze termijn verlengd.

LEVERING EN VERZENDING. Bestellingen worden zo veel mogelijk compleet afgeleverd. Als de
levering in gedeelten geschiedt, dienen onze facturen over die delen binnen de daarvoor geldende
termijn te worden voldaan.
Levering vindt plaats vanaf ons magazijn te RHOON door schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan
de cliënt dat de zaken gereed liggen. Dadelijk nadat de zaken door ons zijn geleverd draagt de cliënt
het risico voor alle directe en indirecte schade die door of aan deze zaken mocht ontstaan.
Vervoer of verzending vindt plaats op verzoek van de cliënt voor diens rekening en risico. Op verzoek
van de cliënt vindt verzekering van de zaken plaats. Wij zijn vrij in de keuze van het vervoermiddel.
Aanspraken wegens transportschade moeten door de ontvanger schriftelijk bij de vervoerder
geldend gemaakt worden. Daarom adviseren wij een als beschadigd herkenbare verzending slechts
onder schriftelijk voorbehoud van alle aanspraken op schadevergoeding tegen de
transportonderneming in ontvangst te nemen.
Indien op verzoek van de cliënt de bestelling wordt verzonden of vervoerd, komen verhogingen in de
vrachtprijs, ingegaan na boeking der bestelling, ten laste van de cliënt, voor zover het vervoer
inderdaad tegen het verhoogde tarief geschiedt.
Indien de koper niet (tijdig) na de levering als bedoeld in dit artikel de zaken afneemt, hebben wij het
recht de zaken voor rekening en risico van de cliënt op te slaan en/of te verkopen. Wij zijn niet
verplicht de zaken intussen te verzekeren.

EMBALLAGE. Verpakking is niet bij de prijs inbegrepen, en wordt in rekening gebracht maar tot dat
bedrag gecrediteerd na franco retourzending in goede staat binnen 8 dagen na levering, tenzij anders
is overeengekomen. Verpakking vindt plaats voor risico van de koper.

LEVERTIJDEN. Zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op de veronderstelling van tijdige levering van de voor het uitvoeren van de
opdrachten benodigde materialen en zaken.
De levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven maar zijn uitdrukkelijk niet bindend.
De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
De dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
De dag van de ontvangst door ons van de voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke
bescheiden, gegevens, toestemming e.d.
Indien vertraging ontstaat ten gevolge van omstandigheden, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt
de levertijd met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
redelijk is.
Voorraadsopgave geschiedt steeds onder voorbehoud van de juistheid van de betreffende
administratieve gegevens.
De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer deze in ons magazijn klaar liggen
en de cliënt daarvan schriftelijk of telefonisch bericht heeft gekregen.
Indien de cliënt in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichting, voortvloeiende uit
enige met ons gesloten overeenkomst, zal tenminste de levertijd voor de duur daarvan worden
geschorst. Overschrijding van de levertijd tot een termijn van 31 dagen geeft cliënt niet het recht tot
opschorting of niet nakoming van zijn aandeel in deze of een andere overeenkomst met ons, noch op
schadevergoeding. Overschrijding met een termijn van 31 dagen of meer na de schriftelijke
sommatie tot levering door de cliënt, geeft de cliënt uitsluitend het recht de overeenkomst te
ontbinden door dit schriftelijk a ons kenbaar te maken. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd.

BETALING. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van onze facturen te geschieden binnen
30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur 30 dagen na de factuurdatum nog onbetaald is
gebleven, wordt het in rekening gebrachte bedrag automatisch verhoogd met een vertragingsrente
van 1% per maand, of gedeelte van een maand, welke rente de cliënt aan ons verschuldigd is door
het enkele feit van niet-betaling binnen de gestelde termijn van 30 dagen en wel over het
factuurbedrag inclusief B.T.W.
Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het feit dat de cliënt van rechtswege en zonder dat verder
sommatie of ingebrekestelling nodig is jegens ons in verzuim is indien niet binnen de
overeengekomen termijn, althans binnen 30 dagen na factuurdatum, betaald is. Alle betalingen
dienen te geschieden, zonder aftrek op de rekening van ons of op een door ons aangewezen
rekening. Betaling wordt geacht te zijn geschied wanneer de bank- of girorekening van ons is
gecrediteerd of, bij contante betaling, op de datum van kwitantie.

EIGENDOMSVOORBEHOUD. De eigendom van het uit hoofde van de overeenkomst geleverde gaat
eerst op de cliënt of op diens rechtsopvolger over, nadat de vorderingen van ons op de cliënt ter zake
van de door ons aan hem, krachtens de overeenkomst, geleverde of nog te leveren zaken c.q. ter
zake van tekortschieten door cliënt in de nakoming van een zodanige overeenkomst, integraal en
met inbegrip van alle rente en kosten zijn voldaan. Alle kosten en schade, vallende op of belopen
door de zaken, gedurende de periode dat de eigendom nog niet is overgegaan komen ten laste van
de cliënt. De cliënt is niet bevoegd het product dat onder eigendomsvoorbehoud werd geleverd te
bezwaren. Vervreemding of ingebruikgeving – anders dan in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening van de cliënt – is evenmin toegestaan. Wij zijn te alle tijde bevoegd onze
eigendommen tot ons te nemen, in het bijzonder indien de cliënt niet tijdig betaald, dan wel
vermoedelijk niet in staat of bereid is of zal zijn om (tijdig) te betalen. Ingeval van terugname
crediteren wij aan de cliënt de berekende verkoopprijs van de zaken, verminderd met het bedrag
waarmede de zaak inmiddels in waarde is gedaald. Het restantbedrag moet onverwijld door cliënt
worden betaald.
In geval van surséance van betaling of faillissement van de cliënt of in geval van beslag op de zaak die
onder eigendomsvoorbehoud werd geleverd, is de cliënt verplicht de bewindvoerder, curator of
beslag leggende deurwaarder deze algemene voorwaarden te tonen en ons van de gebeurtenissen
op de hoogte te stellen. De cliënt is verplicht de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust
voldoende tegen brand, beschadiging, tenietgaan en diefstal te verzekeren. Op ons eerste verzoek
werkt de cliënt aan overdracht van de afspraken ter zake aan ons mee.

KWALITEIT EN GARANTIE. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteit is overeengekomen,
wordt normale handelskwaliteit geleverd. Ten aanzien van afmetingen, gewichten, maten,
samenstelling, kleuren en eigenschappen van alle zaken behouden wij ons de gewone bij de met de
vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor. Dergelijke in catalogi, afbeeldingen,
tekeningen en berekeningen, adviezen e.d. door ons vermeldde gegevens zijn zo nauwkeurig
mogelijk weergegeven, doch zijn uitdrukkelijk niet bindend. De garantie op de door ons geleverde
zaken is de garantie die onze toeleverancier krachtens zijn garantievoorwaarden geeft. Indien de
ingediende klacht met betrekking tot door ons geleverde zaken gegrond is, hebben wij het recht
alsnog onze verplichting na te komen door middel van herstel van gebrek of vervanging van het
geleverde, zonder dat de cliënt verder iets van ons kan vorderen. Indien nakoming niet (meer)
mogelijk is, zijn wij niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat de cliënt voor de geleverde zaken
aan ons heeft betaald, met uitsluiting van iedere andere of verder gaande aansprakelijkheid. Iedere
garantie op de door ons geleverde zaken komt te vervallen, zodat geen klachten in behandeling
zullen worden genomen, indien – anders dan in noodgevallen – zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming de cliënt of derden herstelwerkzaamheden aan zaak hebben verricht. Indien de cliënt
niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de gesloten
overeenkomst of een daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking
tot geen van onze overeenkomsten met hem tot het geven van garantie gehouden.

MONTAGE VAN ZAKEN. Indien wij hebben aangenomen zaken te monteren op de plaats van
opstelling komen alle bijkomende werkzaamheden en kosten voor rekening van de cliënt. De cliënt
zorgt dat de werkzaamheden van ons op de plaats van bestemming met bekwame spoed kunnen
beginnen. De cliënt zorgt voor eigen rekening en risico voor tijdige terbeschikkingstelling van alle
door ons nodig geachte hulpwerklieden, hulpwerktuigen en hulpmaterialen, energie, water en
verlichting. Voor schade die tijdens de montage en/of het beproeven mocht ontstaan aan objecten,
gebouwen, schepen, materialen, werktuigen en gereedschappen, alsmede de te monteren zaken zelf
of aan personen, in dienst van de cliënt of van anderen, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij deze schade
is te wijten aan opzet of grove schuld van ons. Wanneer zich omstandigheden voordoen die de
montage, de in bedrijfstelling of het beproeven buiten onze schuld belemmeren of de duur daarvan
verlengen zijn wij gerechtigd de voor ons daaruit voortvloeiende extra kosten en schade aan de cliënt
in rekening te brengen. Wij garanderen de cliënt uitsluitend de deugdelijkheid van het door ons zelf
verrichte werk, met uitsluiting van revisie- of reparatiewerkzaamheden.

RECLAMES ter zake van werkzaamheden en levering van ondeugdelijke zaken door ons dienen
terstond na de vaststelling van het gebrek en in elk geval binnen redelijke termijn schriftelijk geldend
gemaakt te worden. De cliënt is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering te keuren en
klachten direct schriftelijk aan ons te melden. Klachten met betrekking tot foutieve leveringen en
zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen, indien zij direct na ontdekking en in elk
geval binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk geldend gemaakt zijn. Klachten ter zake
foutieve facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De cliënt is
gehouden de betreffende zaak ter beschikking van ons te houden. Indien wij ter voldoening aan een
garantieplicht onderdelen vervangen, worden deze vervangen onderdelen onze eigendom.
Retourzending ter behoeve van vervanging of restitutie van/creditering voor de betaalde prijzen
vindt plaats indien wij daar tevoren schriftelijk mee hebben ingestemd en voor rekening en risico van
de cliënt. De eventuele garantietermijn voor het product wordt door reparatie of levering van
vervangingsonderdelen niet vernieuwd of verlengd.

AANSPRAKELIJKHEID van ons uit hoofde van de gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot
de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven verplichtingen; elke vordering tot
schadevergoeding, direct of indirect, is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ons.
In elk geval is een eventuele schadevergoedingsplicht van ons begrensd tot de schade die als
mogelijk gevolg van de ter vergoeding verplichte handeling voorzienbaar was met een maximum van
het bedrag dat de cliënt aan ons in het kader van de overeenkomst heeft betaald. De cliënt is
verplicht zijn schade in overleg met ons zo veel mogelijk te beperken.

OVERMACHT omvat elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten
tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – die nakoming door ons van de
overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen,
transportproblemen, brand, weersomstandigheden, ernstige storing in ons bedrijf, en onvolledig,
niet tijdig of niet nakoming door onze toeleveranciers.

OPSCHORTING EN ONTBINDING. In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst door
ons ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden door middel van een daartoe
strekkende brief. Na ontbinding, bedoeld in het vorige lid, is de koper gehouden tot betaling van het
evenredig verschuldigde en tot zich nemen van de zaken, waarop de overeenkomst nog betrekking
heeft bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken voor rekening en risico van de cliënt te doen
opslaan en/of te verkopen. Tijdens de opslag zijn wij niet verplicht de zaken te verzekeren. Indien de
cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met ons
gesloten overeenkomst of uit een daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel
indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de cliënt in staat is of bereid is of zal zijn aan zijn
contractuele verplichting jegens ons te voldoen, alsmede ingeval faillissement, surséance van
betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf zijn wij gerechtigd
om zonder ingebrekestelling onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst op te
schorten en/of de koopprijs geheel en onmiddellijk op te eisen en/of zonder rechterlijke tussenkomst
deze overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn en
onverminderd de ons overigens toekomende rechten.

ZEKERHEIDSSTELLING. Wij hebben ten alle tijden het recht te verlangen dat door de cliënt op voor
ons aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor het nakomen van zijn verplichtingen, in het
bijzonder de betaling van de koopprijs. Niet voldoening aan een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van ons geeft ons het recht de koopprijs onmiddellijk en geheel op te eisen, dan wel de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd
ons recht op schadevergoeding.

KOSTEN zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke wij maken ter uitvoering van de
overeenkomst en algemene voorwaarden, komen alle ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke
kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom. Alle kosten zullen worden berekend aan de hand
van het uurtarief van de Nederlandse orde van Advocaten.

GESCHILLEN die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze
voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of die ontstaan naar aanleiding van een zodanige
overeenkomst zullen alle worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement
Rotterdam, tenzij een kantonrechter elders bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Op alle
overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands
recht van toepassing. Door depot van deze voorwaarden zijn eerder gedeponeerde algemene
voorwaarden van ons voor nieuwe rechtsverhoudingen komen te vervallen.

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers